Kraj rozdělí na dotacích dalších téměř 66 milionů

Verze pro tisk |

Liberecký kraj pokračuje ve vyhlašování dotačních fondů a v následném rozdělování peněz jednotlivým rezortům. Finanční prostředky dostanou žadatelé v oblasti požární ochrany, školství, životního prostředí, sociálních služeb, kultury a projektové přípravy a výstavby cyklistických tras. Jedná se o peníze na projekty, aktivity a další akce v kraji. Rada kraje se ve středu 2. května zabývala rozdělením částky ve výši téměř 65,9 milionu korun.

„Poprvé se nám povedlo mít dotační fond již v návrhu rozpočtu. Díky tomu se většina programů vyhlásila na začátku roku. Už v jeho první polovině tak příjemci finanční podpory věděli, které akce v rámci dotačního fondu podpoříme a které ne. Dotační fond funguje již od roku 2014. Uchazeči vždy dopředu znají kritéria pro udělení dotace v rámci jednotlivých projektů,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Peníze budou rozděleny žadatelům v následujících oblastech:

Oblast Program Celková částka
Požární ochrany 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 15.135.324,11 Kč
Požární ochrany  1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost jednotek požární ochrany s územní působností kategorie II 600.000 Kč
Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti  4.1 Program volnočasových aktivit
4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
 
5.345.502 Kč
Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti 4.23 Sportovní akce,
4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018
 
30.812.350 Kč
Životního prostředí 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty
8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství
 
5.532.887 Kč
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu 7.5 Poznáváme kulturu 9.970 Kč 
Dopravy

6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

6.3 Podpora projektové přípravy

8.428.999,90 Kč


Celkem: 65.865.033,01 Kč

Zastupitelstvo Libereckého kraje bude v rozdělování peněz pokračovat i nadále. V květnu a červnu roku 2018 budou předloženy ke schválení například dotační programy v oblasti sportovní infrastruktury ve výši 5,5 milionu korun či v oblasti obnovy venkova, kde se počítá s částkou 27 milionů korun. Ke schválení radě kraje a zastupitelstvu bude též předložen návrh dotace z dotačního programu 1.2 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Liberecký kraj má svůj dotační portál, kde zájemci získají všechny informace pro získání finanční podpory: https://dotace.kraj-lbc.cz/

Nahoru