17/2011

Verze pro tisk |

Proč jsou pozemky pod budoucí výkrmnou McDonald's tak levné? Ten říká to a ten zase tohle. Příští týden s poctivostí leda pojdeš. Žabí noc a Vítání ptačího zpěvu. Na Ralsku.

Kdo jste sledoval diskusi pod jedním z minulých deníků (zde), víte, že smlouva o prodeji pozemků určených pro výstavbu provozovny McDonald's je už klikací a může si ji teda přečíst každý občan. Základní informace už přinesly i Městské noviny. Například, že kupní cena je 650 Kč za metr čtverečný, nebo že se kupující zavazuje k realizaci výstavby do tří let (smluvní pokuta je 500 korun za každý den prodlení). Investor vybuduje 40 nových parkovacích míst, která budou zpřístupněna veřejnosti mimo otvírací dobu. Snad nepůjde o stejnou blamáž jako v případě Sparu, u něhož bylo původně slibováno totéž, ale zákaz parkování tam byl snad dříve než parkoviště.

Ještě jednou jsem do smlouvy nakoukl, abych zjistil, jaký má dodatek oproti smlouvě uzavřené před dvěma lety.

V Městských novinách nebylo uvedeno, že celá smlouva se předělávala kvůli prohlášení prodávajícího, tedy města. To zní takto:

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela parc. č. 2767/49 o výměře = 3586 m2 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa, okres Česká Lípa, v katastru nemovitostí ke dni uzavření této smlouvy dosud nezapsaná, která vznikla oddělením z původní parcely parc. č. 2767/1 o evidované výměře =21.328 m2 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa, okres Česká Lípa, zapsané na LV 1 na základě geometrického plánu číslo 5892-194/2011, vyhotoveného Ing. Ladislavem Kovářem dne 9. 3. 2011 pod č. 198/2011, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem ……………………. dne …………… a opatřeného souhlasem Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa ze dne ………., tvořícího Přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „Nemovitost“).

Dále je ve smlouvě pro zastupitele vyznačena část o kupní ceně.

Kupní cena za Nemovitost činí 650,-Kč/1 m2 (slovy: šets set padesát korun českých za jeden čtvereční metr); celková kupní cena za Nemovitost tak činí 2 330 900,-. Kč.

Pak ještě tento dodatek:

Prodávající se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího (či jeho případného právního nástupce ve vlastnictví Nemovitosti) nebude na části pozemku p. č. 2767/1 a pozemcích p. č. 2767/47, 5825/492 a 2767/48 v, k. ú. Česká Lípa vyznačené v příloze č. 5 této smlouvy provádět výstavbu jakýchkoliv zařízení či staveb, které svou výškou přesáhnou 1,5 m (včetně umístění billboardů nebo jiných reklamních zařízení), a která by bránila či jinak opticky omezovala výhled na investiční záměr kupujícího na Nemovitosti z ulice Bardějovská, ani za účelem takové výstavby předmětnou část uvedeného pozemku neprodá, nepronajme ani nedá jinak do užívání třetí osobě.

Pro zajímavost - město už umístilo na své stránky i zápisy ze zasedání zastupitelů z let 2009 - 2010. Lze tak dohledat jednání z roku 2009, kdy se smlouva s firmou GIBELOTTE a. s. projednávala poprvé. Bohužel tehdejší zápisy jsou proti těm dnešním trochu chudé a chybí jim různé přílohy, takže našinec nemá šanci zjistit, o čem konkrétně se vlastně hlasovalo. Do diskuse se podle zápisu přihlásila pouze Mgr. Lukášková, aby se zeptala, proč jsou pozemky tak levné. Tehdy jí Ing. Samšiňák odpověděl, že přes pozemek vedou inženýrské sítě. Na minulém zasedání zastupitelů zase starostka operovala informací, že firma se zavazuje vybudovat parkoviště. V únoru 2009 bylo pro prodej pozemků 16 zastupitelů, jeden byl proti, sedm se zdrželo. Z tehdejšího zápisu se nedá zjistit kdo jmenovitě, jak hlasoval.

Co se týká těch inženýrských sítí, tak je zajímavé, že v březnu schválené smlouvě je věta: na Nemovitosti ani pod jejím povrchem se nenacházejí žádné stavby, kabely, potrubí technických sítí ani telekomunikační kabely, vodovodní potrubí a kanalizační přípojky, (s výjimkou vedení inženýrských sítí dle Přílohy č. 2 této smlouvy) jejichž přítomnost na/v nemovitosti by měla negativní vliv (zejména ve finanční či časové rovině) na výstavbu projektu kupujícího na nemovitosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o stavby oprávněné či neoprávněné, zapisované do katastru nemovitostí anebo nikoliv.

Jen ještě mrknu, co se projednávalo na dubnovém zasedání, o kterém vás budu více informovat za týden.  Rozdělovaly se peníze, které vydělaly Městské lesy, schvalovala se obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, doplňovala se pravidla pro stanovené ceny za prodej pozemků, rozdělovaly se peníze na sportovní a kulturní granty a odvolával se Karel Bubeník z pozice předsedy finančního výboru. 

Na začátku tohoto týdne jsem byl ještě ve Slovinsku, hned v úterý a ve středu jsem se účastnil přijímaček na naší škole. Zasedání zastupitelů jsem tedy nezvládal. V pátek koncert v ZUŠce, v sobotu výlet na Ralsko a dnes touto dobou jsem buď v Dubé na fotbale anebo na Majáles na vodním hradě. Snad právě neprší moc.

Pár fotek (polosoukromých) ze Slovinska naleznete zde.

Video ze včerejšího koncertu:

Video z Ralska:

 

Co ale dělat příští týden? V pondělí mě do kina opět láká Norské dřevo, které v rámci filmového klubu dávají v Crystalu. S poctivostí leda pojdeš - to je podtitul nové české komedie s názvem Czech Made Man, která od úterka okupuje kina v Boru i Lípě. Kdybych se nestyděl, šel bych ve čtvrtek na Monology vagíny do Jiráskova divadla. V pátek pořádá Ekoporadna Orsej v lukách u Dubice Žabí noc, o den později Vítání ptačího zpěvu.

Nahoru

Komentáře

Re: 17/2011

Proč se stydět.U Stromu vedeme řeči o vagíně pořád.Páťa,Mirko,Krupka,Ropucha a Belzebub.

Nahoru

Re: 17/2011

Jen o jedné vagíně? Není to už nuda?

Nahoru